English

Personvern/cookies

Behandlingsansvarlig

Offshore Health Services (OHS)
Beddingen 8
7014 Trondheim
Daglig leder: Yngvar Andresen - yngvar.andresen@offshorehealth.no

Behandling av personopplysninger

OHS behandler dine personopplysninger på en forsvarlig måte og i tråd med personopplysningsloven. Formålet med vår behandling av personopplysninger er knyttet til deres kontrakt med OHS, og er derfor avtalefestet. Når OHS ikke lenger har behov for personopplysningen for å nå formålet, skal den slettes. Den registrerte har rett til å bli glemt.

Må opplysningene oppgis?

All informasjon som OHS har, er gitt til oss frivillig i forbindelse med skriving av kontrakt, enten det gjelder ansettelsesforhold, kundeforhold eller leverandørforhold.
Når det gjelder føring av journalsystem, er dette styrt av lov.

Hvor lenge oppbevares opplysningene?

OHS har gode rutiner for oppbevaring, lagring og sletting av personopplysninger, etter nye retningslinjer. De ligger i OHS styringssystem for kvalitet 9001 og informasjonssikkerhet 27001. I henhold til personopplysningslovens § 28 og helseregisterloven § 27 skal ikke opplysninger lagres lenger enn det som er nødvendig, ut fra det formålet de er lagret for. Hvis opplysninger ikke deretter skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes.

Sikring av personopplysninger

I OHS styringssystem finnes det gode prosedyrer for informasjonssikkerhet. Dette sikrer trygg håndtering av dine personopplysninger (oppbevaring, lagring og sletting).

Utlevering av informasjon

I henhold til personvernopplysningsloven har du rett til innsyn i de opplysninger OHS behandler om deg. Slik informasjon kan du få ved å sende en skriftlig forespørsel til Daglig leder. Du kan også rette opp eventuell feilaktig/ufullstendig informasjon på samme måte. Ved endring av opplysninger (for eksempel epost, betalingsopplysninger, helseforhold, pårørendeinfo etc.) ber vi deg om å kontakte IKT-koordinator, slik at vi får korrigert opplysningene.
OHS utleverer per i dag ikke informasjon til andre land utenom Norge.

Den registrertes rettigheter

Personopplysninger kan behandles når den registrerte samtykker frivillig.

Den registrerte har også krav på:

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

  • Vite formålet
  • Vite hvor lenge opplysningene lagres
  • Vite hvem opplysningene utleveres til
  • Rett til å klage til datatilsynet
  • Rett til å trekke samtykke og motsette seg behandling
  • Rett til innsyn, retting og sletting av opplysninger
  • Rett til dataportabilitet, og den behandlingsansvarlige plikter da å gi disse opplysningene
     

Kontaktopplysninger:

IKT-koordinator: Laila Rønning
Telefon: 92808230
E-post: laila.ronning@offshorehealth.no

Daglig leder: Yngvar Andresen.
Telefon: 91694716
E-post: yngvar.andresen@offshorehealth.no